Psykisk helse og fysisk aktivitet

Energiteamet PBU: Fysisk aktivitet som behandling

Energiteamet PBU på Klinikk for Psykisk Helsevern på Haukeland Universitetssykehus bruker fysisk aktivitet som kartlegging, behandling og forebygging av mentale helseplager.

Publisert Sist oppdatert
Fysioterapeut Mona Borsheim Henriksen øverst og folkehelsearbeider Emilie Slettli nederst.

Energiteamet er tverrfaglig og består av lege, sykepleier, fysioterapeut og folkehelsearbeider. Bakgrunnen for at barna og ungdommene henvises til Energiteamet kan være angst, depresjon, at de ikke deltar i kroppsøving, at de ikke har fritidsaktiviteter, og at de bruker medisiner som kan gi vektøkning. De fleste henvises fra BUP eller Klinikk for psykisk helsevern. Energiteamet vurderer hvilket program som passer best for det enkelte barnet basert på opplysningene som kommer frem i henvisningen, og på bestillingen fra henviser.Energiteamet tilbyr to faste program for barn og ungdommer som er organisert som gruppetilbud. I TAG (Trygg Aktiv Glad) blir fysisk aktivitet brukt som behandling mot angst og depresjon. I TAG-programmet pågår nå en «feasibility» studie av Arne Kodal som ser på om fysisk aktivitet har en virkning på angst og depresjoner. VoV (Våg og Vinn) er et utredningsprogram for å finne motiverende og relevante aktiviteter barna kan fortsette med.

TAG foregår over 7 uker, 2 ganger i uken. Pasientene gjennomfører tilsammen 14 treninger, med ulike tema hver gang som ballaktivitet, sterk og glad, kondisjon og basseng. Før oppstart kartlegger Energiteamet pasientenes tidligere deltakelse i fysisk aktivitet og kroppsøvingstimer. Det gjennomføres en inntakssamtale om barnas behov, hvilke mål de har og hva de ønsker seg fra opplegget. Inntakssamtalen brukes også som forberedelse for barna på hva opplegget inneholder, og Motiverende Intervju er brukt for å forme inntaksguiden. Barna får resonnere rundt hva som blir gøy med å delta i opplegget, og tenke gjennom på forhånd hva som kan gjøre det vanskelig å komme på treningene. Et viktig element i samtalen er å sette konkrete mål for behandlingen. For eksempel under «Trygg» kan pasientene sette mål som «jeg vil delta mer i kroppsøvingstimene», «jeg vil tørre å gå på butikken alene», eller «jeg vil kunne være ute med venner». Under temaet «Aktiv» kan de ha mål om å gå turer sammen med familien, finne fritidsaktiviteter som er gøy, og i temaet «Glad» kan de uttrykke at de vil ha færre triste dager eller flere glade tanker om seg selv.

Timeplan for TAG-programmet

Fysioterapeut Mona Borsheim Henriksen har vært med i Energiteamet siden praksisperioden på fysioterapistudiet. Hun trivdes så godt at hun fortsatte i en deltidsstilling ved siden av turnus, og jobber nå fulltid i teamet.

- I TAG-programmet har vi mål om å skape positive assosiasjoner til det å være fysisk aktivitet. Mange av disse barna har dårlige erfaringer fra fysisk aktivitet, lav mestringsfølelse, og dårlige opplevelser fra å være aktive sammen med andre barn i en sosial setting. I starten er opplegget lekbasert, lavintensitet, og det er fokus på å bli trygg på oss og de andre barna i gruppen.

I starten ser vi at det mange som er usikre, men så opplever vi at mange finner et fellesskap i gruppen. Vi tror mange blir tryggere av å se at dette er barn som har samme utfordringer som seg selv.

Våg og Vinn-programmet handler om å kartlegge interesser, tilretteleggingsbehov og motivasjon for ulike aktiviteter. Målet er å finne mestringsarenaer for barna ute i nærmiljøet. Programmet foregår intensivt over en uke.

Mandagen gjennomføres det en oppstartsamtale, og tirsdagen prøver barna ulike aktiviteter for å bli kjent. Onsdagen setter teamet seg ned og planlegger hvilke aktiviteter som passer for barna basert på hva teamet har observert, informasjonen fra kartleggingsskjemaet, hva foreldre forteller, og hva barna selv beskriver var gøy. Basert på dette gjennomføres en tilrettelagt treningsdag for å følge opp interessen og hva barna og ungdommene selv velger. Så avsluttes dagen i VR-rommet.

- Det var kjempeinteressant å se at etter så kort tid som en uke at den indre motivasjonen økte etter å ha deltatt i fysisk aktivitet. Vi opplevde at a-motivasjon og prestasjonsangst gikk ned, og behovet for ytre motivasjon for å være aktiv ble erstattet av indre motivasjon, sier Mona.

I Våg og Vinn-programmet handler det om mestring og bevegelsesglede

Emilie

Emilie Slettli har bachelor i folkehelsearbeid og jobber også fulltid i teamet. - I den eldste gruppen kommer det ofte frem et fokus på å prestere og hvordan de kan prestere best. I Våg og Vinn-programmet handler det om mestring og bevegelsesglede, og vi legger ikke opp til konkurransepreget aktivitet. Vi er ute etter å ha det kjekt sammen i aktivitet. Når en lek er ferdig teller vi ikke hvor mange baller hvert av lagene har eller hvem som har vunnet. Vi snakker om hva som skjer i kroppen, at vi hører at de puster tungt og har gjort en innsats, spør hva de kjenner på og hvordan det føltes. Noen ganger trenger vi å ufarliggjøre og forsterke at det er positivt for kroppen. Vi har fokus på effekten og opplevelsen av fysisk aktivitet.

- Det er også veldig interessant å se at mange foreldre opplever at barna er helt annerledes i denne konteksten enn hjemme. Av og til kan kartleggingsskjemaet som foreldre fyller ut på forhånd være veldig annerledes enn hvordan vi opplever barna her i denne settingen. I en avslutningssamtale etter et Våg og Vinn-program sa en mor at det var veldig positivt at foreldrene fikk være med i aktivitetene, for foreldre er jo vanligvis ikke med kroppsøvingstimene og ser derfor ikke hvordan det fungerer og barnas behov for tilpasninger, forteller Mona.

Siste dagen gjennomføres en avslutningssamtale der barn og foreldre evaluerer opplegget og planlegger veien videre. - Jo eldre ungdommene er, jo mer reflekterer de over behovene sine, opplever Emilie. «Jeg likte at det ikke var konkurransepreget og at jeg ikke måtte prestere.» «Jeg likte at dere gav meg tid til å sette i gang med aktivitetene uten at det ble stress».

Til avslutningssamtalen er det blitt kartlagt hva man må ta hensyn til for å skape mestring og at barnet eller ungdommen skal lykkes med en ny aktivitet. Foreldre fyller ut en kartlegging om tilretteleggingsbehov videre, og Energiteamet bruker et verktøy som overlege Paul Joachim Bloch Thorsen har utarbeidet. Verktøyet kan gi en ide om hvilken type idrett eller aktivitet pasientene kan passe til basert på besvarelsene. Her har ulike idrettslag og organisasjoner selv skåret hvilke egenskaper som trengs for å mestre og trives i idretten. Eksempelvis er amerikansk fotball en veldig fysisk lagsport der man må være komfortabel med kroppstaklinger, mens i klatring vektlegges andre egenskaper. Dette guiden vurderes sammen med teamets observasjoner under uken og barnas egne ønsker for å gi anbefalinger om aktiviteter.

Teamet bruker også Idrettsklynge Vest sitt nye fritt tilgjengelige skjema kalt «Anbefaling for tilrettelegging i kroppsøving», som fysioterapeuter og annet helsepersonell kan bruke ut mot kroppsøvingslærere eller idrett for å tydeliggjøre behov for tilpasninger.

Det har også blitt ansatt tre Energikonsulenter i Bergen Kommune, i Helse Bergen og i Idrettskrets Vest. Energikonsulentene deltar på deler av VoV programmet, samt avslutningssamtalen for å skape trygge overganger fra helsevesenet og over i aktiviteter og idrett i nærmiljøet. Emilie beskriver at Energikonsulenten var med og overtok en pasient fra VoV på en torsdag, og allerede en uke etterpå skal de teste en aktivitet i barnets nærområde.

Mona opplever at det mest givende er å få være med og snu negative erfaringer med aktivitet til noe positivt. – Vi ser utviklingen fra barn som ikke tør å komme inn i gymsalen, til at de springer inn uten foreldre. Du ser veldig mye bevegelsesglede og mestringsglede. Det beste er at det er så tydelig at jobben vi gjør utgjør en forskjell. Også har vi det veldig gøy når vi jobber i team!

Emilie har også mange tanker om hvordan de kan utvikle programmene og bli enda bedre fremover. – Vi hadde tidligere et program som het FAST (Forebyggende Aktivitet, Sunnhet og Trivsel) som måtte pauses på grunn av koronapandemien. Det var et helhetlig program som var mer rettet mot psykosepasienter. Dette programmet utviklet vi videre i vår, med fokus på aktivitet, kosthold, søvn, og ambulerende virksomhet med fokus på implementering i hjemmet. Jeg håper vi kan få startet opp dette i nærmeste fremtid, der vi kan fokusere på de tre programmene som en helhet. Først i TAG for å bli trygg, aktiv og glad, deretter i VoV for å finne mestringsarena, og til slutt FAST for å hjelpe de til å opprettholde dette hjemme.

VOV-programmet har mye potensiale utenfor våre lokaler på Haukeland. Siden opplegget ble komprimert til en uke, krever det veldig lite fasiliteter og utstyr og er ambulerende. Her har vi mulighet til å gjøre opplegget på for eksempel Voss eller flere steder rundt i hele regionen og fange opp pasientene der de er.


Energiteamet PBU kan man lese mer om på Helse Bergen sine hjemmesider.

Powered by Labrador CMS