Stipendrapport

Illustrasjonsbilde

"Se meg, merk meg" - fordypningskurs om barn og ungdom med psykiske lidelser

Fysioterapeut Elsebeth Glad fikk stipend fra faggruppen til NFF-kurset med fordypning i psykiske lidelser. ­­— Jeg har benyttet endel av øvelsene fra kurset (....) - med hell. Jeg opplever at jeg tør være mer direkte i samtalene og under utprøving av tiltakene. NNFs kursrekke starter igjen til høsten med påmeldingsfrist i juli.

Publisert Sist oppdatert
Elsebeth Glad

Undertegnede deltok høsten 2022 på NFF`s fagkurset “Se meg, merk meg”- et terapeutisk fordypningskurs for barn og unge med psykiske lidelser. Kurset ble avholdt ved 2 x 3-dagers samlinger på henholdsvis Energisenteret i Bergen og Nic Waals institutt/ Voksenåsen hotell i Oslo. Kursledere var Anne Berle Robstad og Gro Cecilie Meisingseth Montarou, begge erfarne terapeuter innenfor feltene psykomotorikk og barne- og ungdomsfysioterapi. Kurset var praktisk rettet med fokus på ulike verktøy man kan benytte individuelt og i gruppe til barn og ungdom med psykiske plager og lidelser. Det ble presentert ulike fysioterapitilnærminger, med vekt på dilemmaer, valgmuligheter og mål i behandlingsprosessen.

Samlingene inneholdt flere bolker, også med eksterne forelesere fra nasjonale sentra med spisskompetanse innenfor ulike diagnoser og nevroutviklingsforstyrrelser som statistisk sett medfører stor komorbiditet som psykiske plager og lidelser. Temaer som ble berørt var blant annet dissosiative lidelser, vold, ADHD, autismespekter-forstyrrelse, Tourettes, anorexi, psykose, seksuelle overgrep og kjønnsinkongruens.

Som det ble sagt på kurset “Om du trår over en grense - så beklag det og prøv noe annet i samarbeid med ungdommen neste gang.”

Innimellom forelesningene var det lagt opp til refleksjoner (IGP) og for hver bolk bidro også foreleserne med kasuistikker relevante for gjennomgått tema. Innimellom teori og kasuistikker/ refleksjon var det praksisbolker med leik, samarbeidsøvelser, pust og avspenningsøvelser, bevegelser med fokus på strekk, rotasjon og bruk av rom samt berøring ved dropsy-massasje. I tillegg var det vektlagt gjennom kurset terapeutens behov og metoder for selvivaretagelse.

Det jeg opplevde som ekstra interessant var at kurset er skreddersydd for psykomotorikere og barnefysioterapeuter og at vi kunne utforske hverandres innfallsvinkler i tilnærmingen til barnet/ungdommen og hvordan samarbeide om dem rundt alvorlighetsgrad av lidelsen, når viderehenvise osv.

Kursholderne Gro Cecilie Meisingseth Montarou og Anne Berle Robstad

Jeg har benyttet endel av øvelsene fra kurset både i gruppe og individuelt på barneskole - med hell. Jeg opplever at jeg tør være mer direkte i samtalene og under utprøving av tiltakene. Som det ble sagt på kurset “Om du trår over en grense - så beklag det og prøv noe annet i samarbeid med ungdommen neste gang”.

Kurset ga meg en selvtillit på at jeg som fysioterapeut for barn også har verktøy jeg kan bruke på barn og elever med blant annet nevroutviklingsforstyrrelser og/eller psykisk strev, og at jeg generelt bør være obs tidligere ved å våge å spørre og avdekke kroppslige ytringer som uttrykk for angst, depresjon, overgrep etc. – ikke vente til det blir alvorlig! I kroppslig leik og utforskning av bevegelse har vi som fysioterapeuter muligheten til å nærme oss det vanskelige sammen med dem og ta tak i ressursene, som et nyttig bidrag også inn mot det tverrfaglige miljøet rundt elevene.

Refleksjonen med innsiktsfulle kursledere og deltagere var nyttig for økt bevissthet rundt egne grenser og ressurser som terapeut. For meg som fysioterapeut i Forebyggende Helsetjeneste i en kommune var kurset meget nyttig og noe jeg kan anbefale videre. Jeg anbefaler også Legeforeningens veileder i barne- og ungdomspsykiatri for innsikt og oppdatert forskning.

Ny kursrekke høsten 2023 - påmeldingsfrist juli!

Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi holder kurset "Møt meg, støtt meg" om fysioterapi og barns psykososiale utvikling 0-6 år til høsten. I kurskalenderen står det følgende:

Fordypningskurset «Møt meg, støtt meg. Barns psykososiale utvikling og fysioterapi» vil ha fokus på fysioterapeuten i møtet med barnet, familien og barnets nære omgivelser som for eksempel barnehage. Kurset vil gi innblikk i aktuelle modeller for å forstå barns utvikling og modning. Videre hvilke signaler, kapasitet og ressurser barnet i alderen 0-6 år har. Selvregulering, samspill og tilpasning vil bli vektlagt. Fokus vil være både på barnet og på relasjonene barnet er i, når fysioterapi er etterspurt for vurdering og evt igangsettelse av tiltak.

Læringsutbyttet er blant annet å kunne redegjøre for det spesielle med å arbeide med barn og foreldre, ha kjennskap til ulike teorier og modeller om barns utvikling 0-6 år, utføre selvstendig, systematisk klinisk observasjon og beskrive barns medfødte kapasitet, og mye mer. Arbeidsmåten består av forarbeid, ressurslitteratur, observasjon, videokasustikk, praktiske øvelser, forelesninger, gruppearbeid, refleksjon og erfaringsdeling. Kursledere er Tordis Ustad og Ingun Høgås.

Påmeldingsfrist: 31. juli 2023

Les mer i kurskalenderen på NFFs sider

PS. Er du medlem i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi? Da kan du søke stipend hver april og november til blant annet NFFs kursrekke. Se linken under.

Powered by Labrador CMS