Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Fysisk aktivitet for alle!

Fysisk aktivitet for personer med utviklingshemming

Fysisk aktivitet er av stor betydning for alle mennesker. Det er i dag velkjente sammenhenger mellom fysisk aktivitet og helse, noe som naturligvis også gjelder for personer med utviklingshemming.Tilrettelagt og regelmessig fysisk aktivitet og trening med tilpasset intensitet gir helsegevinst i forhold til både hjerte- og karsykdom, blodtrykk, diabetes, muskel- og skjelettplager og fedme. I tillegg til bedring av en rekke fysiske forhold, gir fysisk aktivitet bedre evne til å mestre stress og få bedre søvn. Alle har behov for både mentale, fysiske og sosiale aktiviteter i en god balanse! Når man er fysisk aktiv er man også på en arena der man kan oppleve mestring og glede, samt øke sosialt samvær!

Publisert Sist oppdatert

Personer med utviklingshemming kan gjennom fysisk aktivitet få et bedre utgangspunkt til dagens gjøremål og samtidig få en mer aktiv fritid. Å være fysisk aktiv for denne gruppen kan være utfordrende, fordi mange har ulike utgangspunkt både kognitivt, psykisk og fysisk. For å tilrettelegge for fysisk aktivitet, trenger vi generell kunnskap om utviklingshemming. Det vil være behov for støtte, positive tilbakemeldinger og at treningen tilrettelegges etter den enkeltes forutsetninger. På denne måten kan aktiviteten bli noe morsomt, og gi positive opplevelser samtidig som man mestrer det å være fysisk aktiv.

Den naturlige bevegelsesutviklingen skjer i samspill med utvikling av sanser, persepsjon, emosjoner og kognisjon. Hos personer med utviklingshemming kan hjerneskaden forstyrre den motoriske utviklingen på ulike måter, det kan være store variasjoner i fysisk funksjonsnivå. Enkelte har kun lette koordinasjon- og balanseforstyrrelser, mens andre kan ha minimale muligheter til viljestyrte bevegelser. Bevegelsesmønsteret hos barn og unge med utviklingshemming kan likne de man finner hos små barn, med blant annet nedsatt strekk i kroppen, gange med bøy i hofter, ankler og manglende diagonalt gangmønster. Ofte vil det være behov for tilrettelagte aktiviteter som er tilpasset personenes bevegelsesevne. Personer med utviklingshemming vil ha stor nytte av fysisk aktivitet fordi de ofte har lavere motorisk ferdighetsnivå, er mer inaktive og har en hyppigere forekomst av overvekt enn hos gjennomsnittsbefolkningen. Hverdagen bør preges av fokus på at hver enkelt får benyttet sine bevegelsesferdigheter med variasjon og repetering i samspill med omgivelsene. På denne måten kan en forebygge, opprettholde og fremme fysisk form, samt velvære.

Noen råd på veien:

-Tilpass etter interesser og behov!Kanskje det aller viktigste: I motorisk aktivitet og trening er det viktig å ta hensyn til den enkeltes interesser, forutsetninger og behov! Det bør også tilstrebes en god balansegang mellom ulike aktiviteter.

-Det er viktig å ha god tid! Personer med utviklingshemming har ofte bedre evne til å forstå enn å uttrykke seg, og kan derfor trenge lengre tid til å bearbeide og respondere enn andre. Innenfor barneidretten byttes aktiviteter svært ofte, og man hopper ofte raskt videre til ny øvelse når en del mestrer utfordringene. Her kan det være behov for å gi bedre tid, slik at flere får sjansen til å mestre en aktivitet. Det er bedre å mestre en aktivitet skikkelig, enn å hoppe fra aktivitet til aktivitet uten å føle at en får til noe.

-Ikke vær så redd for gjentagelser! For mange er gjenkjennelse at viktig element, fordi det gir trygghet i å vite hva som kommer og trygghet i å vite at det er noe en mestrer.

-Gi positive tilbakemeldinger! Noen ganger lar fremgangen vente på seg, og når den kommer, skjer det ofte med små steg. Det er viktig å gi oppmuntring og ros, selv om fremgangen kan synes liten.

-Gjør det lystbetont!Legg vekt på lystbetont aktivitet og læring gjennom lek.

-Enkelt er bra!Personer med utviklingshemming kan ha vansker med å ta imot store mengder muntlig informasjon. Gode øvingsbilder og hermeøvelser kan være nyttig. For noen kan det være behov for å legge opp til aktiviteter og leker som er enkle å forstå og har enkle regler. Dette øker forutsetningene for å lykkes for de med mindre kognitiv kapasitet.

-Sett grenser!Enkelte ganger kan det være behov for å sette grenser. Dersom atferden blir et problem for personen selv, fysioterapeuten og/eller andre, bør en gå i dialog med foresatte om hva som er akseptabel atferd og hvordan atferden skal håndteres.

For mange barn og unge er følelsen av å være en del av noe, uten å nødvendigvis prestere så mye, av stor betydning for enkelte.

Tips til motorisk stimulering og aktiviteter

Fysisk aktivitet, både i barnehage, på skolen og på fritiden er viktig for helse og livskvalitet. Det gir muligheter for å utvikle vennskap, og kan forstås som en arena for læring, mestring og styrking av identitet.

Både Beitostølen helsesportssenter og Valnesfjord helsesportssenter har gitt ut en rekke aktivitetshefter, blant annet til bruk i gym- og aktivitetstimer. Her gis gode forslag og eksempler på hvordan fysisk aktivitet kan tilrettelegges for den enkelte.

I tillegg har ulike foreninger og idrettslag ulike aktivitetstilbud rettet mot barn og unge med psykisk utviklingshemming. Noen eksempler:

  • Sabeltanngymmen er et mestrings- og aktivitetstilbud for barn med cerebral parese. Lek og moro er i fokus, og aktiviteten er tilrettelagt slik at barna kan oppleve mestring uansett funksjonsnivå. Her kan man også hente gode ideer til aktivitet og gjennomføring.
  • Aktivitet i oppvarmet basseng er godt egnet for barn og unge - i basseng vises bevegelsesglede i alle aldre! Vannet appellerer til alle sansene, og det oppvarmede vannet har avslappende virkning. Oppdriften gjør bevegelsesrepertoaret større og friere, og motstanden i vannet gir mulighet for opparbeidelse av blant annet økt muskelstyrke, utholdenhet og generell bedret funksjon.
  • Terapiridning er det mange barn og unge med utviklingshemming som har stor glede og nytte av. Denne aktiviteten har terapeutisk effekt ved at den fremmer balanse og generell styrke. Riding er bevegelse og krever koordinasjon, stabilitet, avspenning og balanse. De ulike gangartene stiller krav til at kroppen tilpasser seg forskjellig bevegelse og rytme. I tillegg til selve rideteknikken, er opplæring i stell av hesten en viktig del av det hele og gir en god mulighet til sosial tilhørighet i et stimulerende miljø med jevnaldrende. I et slik fellesskap kan personer med utviklingshemming føle seg likestilt, noe som har stor innflytelse på mestringsfølelsen.

Hva kan du som fysioterapeut til disse barna bidra med?

Mange barn og unge kan ha nytte av oppfølging eller kontakt med fysioterapeut gjennom ulike livsfaser. Fysioterapeuten har en viktig rolle i det å legge til rette for stimulering av motorikk, fysisk aktivitet og god helse gjennom veiledning og samarbeid.

Som fysioterapeut til disse barna er det viktig at vi sammen med ergoterapeutene følger opp behovet for tekniske hjelpemidler og bruken av disse. Det finnes i dag en rekke hjelpemidler til bruk i fritidsaktiviteter og for trening og stimulering. En person med nedsatt funksjonsevne utvikler seg ofte langsommere og mer ujevnt enn andre. Tett oppfølging er derfor viktig, slik at hjelpemidlene kan støtte og fremme utviklingen.

Nyttige lenker

Powered by Labrador CMS