Faglig innlegg

Fysioterapeuten på helsestasjon

Grupper på helsestasjon, når skal fysioterapeut inn - og hva ønsker vi å oppnå? Nasjonal faglig retningslinje gir ikke veldig klare svar. Det finnes heller ikke forskning vi kan støtte oss på. Så hvordan vite hva som er best? Vi i redaksjonen har tatt et dypdykk i hvordan praksis er i dag, et slags ikke-vitenskapelig skråblikk på den erfaringsbaserte kunnskapen. Kan den hjelpe oss på vei?

Publisert Sist oppdatert

Hva sier veilederen?

I Helsestasjonsprogrammet nevnes fysioterapeut eksplisitt to ganger. Dette gjelder 4 uker og 4 måneders gruppekonsultasjon med helsesykepleier og eventuelt fysioterapeut. I tillegg sier veilederen:

 • Det må vurderes ut fra behov om andre fagpersoner bør delta i konsultasjonene.

 • Helsesykepleier og lege bør samarbeide med fysioterapeut.

I hver konsultasjon nevnes det tema som kan være aktuelle, og her er det mye fysioterapeut kan bidra med, både knyttet til samspill, søvn/sovestilling, barnegråt/uro, bevegelsesutvikling, fysisk aktivitet/lek med mer -sånn sett kan man si at fysioterapeutens kompetanse er aktuell på alle konsultasjonene (se også tabell under).

Hva sier fysioterapeutene?

Tall og innspill er hentet fra en spørreundersøkelse redaksjonen har delt på Forumet på Facebook.

4 måneders gruppe er mest vanlig

Av de spurte deltar flest (56 prosent) på gruppe ved 4 måneder.
De vanligste temaene som tas opp er:

 • Mors helse/bekkenbunnstrening

 • Motorisk utvikling

 • Andre tema som går igjen er bruk av utstyr, skjermbruk og fange opp motoriske utfordringer. Noen nevner også at de tar opp asymmetri, selv om de tenker det er litt sent.

Kunnskap vi deler:

 • Normalisere forskjeller, normalvariasjon

 • Hvordan foreldre kan legge til rette for god motorisk utvikling

 • At barnet får tid til å ligge på gulvet (trygg plass på matte, variere utgangsstilling)

 • At barnet får lov til å prøve seg og får utfordringar og støtte

 • Gi barnet erfaring med stillingsendring og variasjon

 • Foreldres viktige rolle både relasjonelt og for motorisk utvikling

 • Hva påvirker bevegelsesglede

Gruppe på 8 uker/2 mnd

Nest flest deltar på gruppe etter 8 uker/2 mnd, 12 % av de spurte oppgir dette.
De vanligste temaene som tas opp er:

 • Mors helse/bekkenbunnstrening

 • Motorisk utvikling, inkl. mageleie

 • Samspill

 • Forebygge asymmetri

Andre tema som tas opp er utstyr og bæring, samt informasjon om tjenesten.

Kunnskap vi deler

 • Info om at det å ligge på brystet til mor/far er bra nok den første tiden mtp mageleie og stimulering av ekstenso apparatet

 • Snakker om barnets balanse og behov for et stabilt underlag

 • Stimulering av barn i ryggleie for å koble inn fleksjonsmønster

 • Oppmuntrer til å variere stillinger for både mor og barn både under mating, bæring og lek

Gruppe på 4 uker

Tredje flest har gruppe på 4 uker, dette gjelder 9% av de som har svart.
De vanligste temaene som tas opp er:

 • Mors helse/bekkenbunnstrening

 • Motorisk utvikling

 • Forebygging av asymmetri

Kunnskap vi deler

 • Målet med gruppen er å gjere foreldra tryggare i si rolle som foreldre og gi god tilrettelegging og støtte til spedbarnet si utvikling.

 • Ønsker å oppfordre foreldre til å bli kjent med og forstå den nyfødte

Hva fungerer best

Hva fysioterapeutene synes fungerer best, er tett knyttet til hvilke grupper flest deltar på. Her er rekkefølgen 4 måneder (46 prosent), 8 uker/2 mnd (18%) og 4 uker (7 %). Det er interessant at færre oppgir at 4 måneder fungerer best enn de som faktisk har gruppen. For 8 uker/2 mnd er det motsatt. Er det økende interesse for å ha gruppe ved 8 uker/2 mnd?

I kommentarene kommer det fram både fordeler og ulemper med å ha grupper på ulike tidspunkt. Når det er best å ha gruppe avhenger også av hva du ønsker å oppnå -altså hvilke tema det er aktuelt å ta opp.

I tabellen under ser du at tema overlapper mye på de ulike konsultasjonene, både ut fra hva dere oppgir, men også hva som er listet opp som aktuelle tema i Helsestasjonsprogrammet.

Forebygge asymmetri -hva er beste tidspunkt?

Ut fra praksis kan det se ut til at det å forebygge asymmetri vurderes som mest aktuelt på tidlige konsultasjoner. Noen nevner at de også snakker om det på 4 mnd, men at det oppleves som litt sent. Andre ønsker å redusere antall henvendelser ved å gi informasjon tidlig. Noen tall fra forskning som støtter at det gir mening å snakke om favorittside og asymmetri tidlig:

 • Forekomsten av favorittside var størst hos barn under 16 uker.

 • Fysioterapi til spedbarn på 7 uker reduserer forekomst av alvorlig plagiocefali (individuell oppfølging, ikke gruppe. Men tidlig informasjon kan kanskje gjøre at vi får henvist de vi skal tidlig nok?).
  (Kilde: Handeland & Robinson)

 • 27 % av barna som ble henvist til fysioterapitjenesten i Trondheim kommune ble henvist på grunn av asymmetri.
  (Kilde: Evensen et. al)

Noen innspill/sitater fra undersøkelsen

“Vi har tidligere hatt 4mnd grupper i en mindre kommune, ca 3 barn. Valgte å avvikle dette og sette opp individuelle istedet da det tok ca like mye ressurser og vi kunne gi god info til hver enkelt”.

“Tverrfaglig gruppe er fint, dekker flere spørsmål og blir kjent lavterskel for senere ev. konsultasjoner”

“Vurderer å endre opplegg og ta bekkenbunn/trening etter fødsel, asymmetri og samspill v/4 ukers alder og motorisk utvikling på 4-6 mndr og at vi møter opp i gruppene som helsesykepleier har fra før istedenfor at vi har alle temaer alene på 4 mndr.'s alder”

“Jeg har erfaring med både 4 uker og 4 mnd. og er mest fornøyd med 8 uker. Men, skulle gjerne fått til gruppe på alle alderstrinnene for å følge retningslinjen”.

“Synes det er viktig å møte de tidlig å få frem at de møter kompetente fagpersoner på helsestasjonen og at vårt tilbud er gratis. Opplever at mange har vært hos kiropraktor og osteopat før de kommer til oss”


Kilder

Evensen KAI, Sellæg S, Stræte AC, Hansen AE, Meisingset I: Profile of children referred to primary heath care physiotherapy: A longitudinal observational study in Norway. BMC Health Services Research. 2021 Jan 6;21(1):16. DOI: 10.1186/s12913-020-05988-8

Handeland H, Robinson HS. "Bergen barn" - et prosjekt om fysioterapipraksis for spedbarn 0-12 måneder. Et samarbeid mellom Bergen kommune og UiO gjennom forskningsprogrammet FYSIOPRIM. Bergen kommune: 2020

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon.
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-og-skolehelsetjenesten/helsestasjon-05-ar

Powered by Labrador CMS