Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2024

Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2023 Bergen

Årsmøtet 2024 - hva betyr det for medlemmene?

Årsmøtet for Faggruppen i barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) er en av de beste mulighetene for medlemmene til å påvirke retningen og satsingsområdene fremover. I år ble resultatet økt stipend til medlemmene, lave kongressavgifter og mer ressurser til BUP.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor bli medlem i Faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi?

- Medlemskap i faggruppen koster kr 600 per år
- Medlemskap gjør det mulig å søke på stipend til kursavgifter for inntil kr 5000 per person.
- Medlemskapet gir billigere avgifter til kurs og kongresser, og tilgang til gratis medlemskvelder.

På årsmøtet oppsummeres arbeidet BUF har gjort under året gjennom politiske innspill, økonomiske satsninger og faglig utvikling. Det er et godt forum for å få med seg arbeidet som gjøres for å fremme barne- og ungdomsfysioterapi. Her kan medlemmene også stemme over hva BUF skal bruke ressurser på fremover, og fremme hjertesakene sine.

Oppsummering av vedtak og saker fra årsmøtet 2024:

 • Det er flere gode nyheter. Medlemstallene øker. Økonomien i faggruppen er god, og på årsmøtet ble det gjort flere grep for at overskuddet skal komme medlemmene direkte til gode. 
 • Forslaget om å holde årskontigenten på nåværende nivå ble derfor stemt gjennom. Man velger også å holde avgiften for å delta på kongressen lavere enn for ikke-medlemmer. 
 • Stipendet fra BUF til kursavgift for medlemmer har tidligere vært på 50.000 per år. Etter et benkeforslag fra et medlem av faggruppen ble en økning på 20.000 foreslått og stemt gjennom, slik at potten nå er på totalt kr 70.000. Stipendet lyses ut to ganger årlig. 30 personer mottok stipend i 2023.
 • Det er få fysioterapeuter som jobber på BUP i Norge. I årsmeldingen fra BUF kan man lese følgende om arbeidet under 2023:

  "- Faggruppen har i samarbeid med faggruppen for psykomotorisk fysioterapi initiert et samarbeidsmøte med Legeforeningen. Der deltok leder i allmennlegeforeningen, leder i barnelegeforeningen og leder i barnepsykiatrisk forening i tillegg til faggruppelederne i BUF og PMF. Møtet bidro til å klargjøre utfordringene i psykisk helsevern og nytteverdien at våre faggrupper kan samarbeide for å bedre systemene rundt barn og unge med sammensatte tilstander. Legeforeningene støtter at fysioterapeuter skal være en del av bemanningen i BUP og vil bidra til å informere sine medlemmer om at det er viktig at fysioterapeuten inkluderes i kartlegging og oppfølging videre når de blir henviste til BUP. Fysioterapeuten er her en uutnyttet ressurs."

  Det ble på årsmøtet foreslått og vedtatt at kr. 20.000 ble avsatt til å jobbe for å få flere fysioterapeuter inn i BUP.
 • BUF har valgt ut noen delmål og fokusområder for 2023-2025. Punkt 5. er at BUF skal være en støttespiller, premissleverandør og pådriver inn mot forbundsstyret og fagseksjonen i saker som omhandler fysioterapi for barn og unge. Styret i BUF prioriterer derfor høyt innspill til høringer som omhandler barn og unge, og samhandler med fagseksjonen i NFF og andre faggrupper om dette.


  Styret har i 2023 levert innspill til følgende høringer:
  - Høringsutkast, "Sammen om barn og unges psykiske helse", Statens Helsetilsyn.
  - Innspillsmøte med Helsedirektoratet til "Bemanningskalkulator for skolehelsetjenesten".
  - Innspill til ansvarsfordelingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten innen habilitering.
  - Innspill til "NOU 2023: 4 - Tid for handling", Norges offentlige utredninger, Helse og omsorgsdepartementet.
  - Innspill til Stortingsmeldingen om ungdomstid og 5.-10. trinn.
  - Innspill til veilederen "Helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger", Helsedirektoratet.

 • Styret sender to delegater til den europeiske delen av IOPTP (International Organisation of Physiotherapists in Paediatrics) som arrangerer kongress i Zurich i oktober 2024. BUF har nylig påbegynt et samarbeid og etablert et kontaktnett med de andre nordiske faggruppene, og vil fortsette dette arbeidet der.
 • Alle BUFs informasjonsbrosjyrer er oppdaterte per 2023 og oversatt til flere språk. Det har kommet medlemsforespørsel om å oversette brosjyrene til ukrainsk, grunnet mange ukrainske flyktninger i Norge.
 • Det ble også valgt inn et nytt medlem i redaksjonen. Vi ønsker velkommen til Liv Grønli Turtum! Hun har videreutdanning i fysioterapi for barn og unge, og jobber i Bærum Kommune.


 • Flere saker fra årsmøtet kan du lese i protokollen, som vil publiseres på fysio.no. Vi ønsker velkommen til neste årsmøte, som arrangeres under Fysioterapikongressen i 2025, 13.–15. mars i Oslo.

Powered by Labrador CMS