Kurs

Fysioterapi til barn og ungdom med respirasjonsproblematikk

BUF har nå oppdatert både navnet og innholdet på kurset, som gir en bred innføring, men er fokusert på lungefysioterapi til lung barn og unge. Vi har pratet med kursleder om hvorfor flere burde oppdage dette kurset.

Publisert Sist oppdatert

Læringsutbytte:

Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne:

  • Gjøre rede for patologi og patofysiologi ved respirasjon hos barn og ungdom
  • Gjennomføre klinisk undersøkelse av barn og ungdom med lungetilstander i ulike faser
  • Anvende relevante og standardiserte kartleggingsverktøy
  • Identifisere og redegjøre for kliniske tegn på ulike respirasjonrelaterte tilstander
  • Planlegge, iverksette og evaluere relevante behandlingstiltak rettet mot respirasjon hos barn og ungdom i ulike sykdomsfaser
  • Samarbeide med og veilede pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere
  • Gjøre rede for og synliggjøre fysioterapeutens rolle og funksjon i et tverrfaglig team rundt barnet/ungdommen

  Barnefysioterapeuter har en viktig rolle ved respirasjonsutfordringer, som ses hos barn og unge med omfattende motoriske funksjonsnedsettelser, cystisk fibrose, astma, nevromuskulære sykdommer, og andre syndromer eller progressive diagnoser.

Brit Hov er spesialist i fysioterapi til barn og unge og spesialist i hjerte-og lungefysioterapi MNFF med PhD fra UiO fra 2024, og jobber som spesialfysioterapeut ved Barnefysioterapiseksjonen på OUS. Hun har holdt i kurset siden 2011, som nå har fått oppdatert tittel og innhold.

— Fokusområdet for kurset var først på hjerte- og lungesykdommer, og så lungelidelser, som vi syntes var litt upresist. Mange av barna har friske lunger, men har svelgproblematikk, hypotoni, eller andre årsaker til respirasjonsutfordringer. Navneendringen viser nå bedre til bredden i innholdet.

NFF har flere kurs om omhandler lungelidelser og -utfordringer, men Brit fremhever at dette er et svært relevant og presise kurs for de som arbeider med barn og unge, uansett om man jobber i kommunen, på sykehus, privat eller institusjon. Brit deler rollen med Michelle Larsen som jobber i Sarpsborg kommune. Hun er spesialfysioterapeut med master i fysioterapi for barn og unge, og lang fartstid på Barnemedisinsk avdeling ved OUS. Slik dekker kurset perspektiver fra både spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten.

— På kurset har vi hittil hatt en fin blanding av bakgrunnskunnskaper, med mer nyutdannede som skal begynne å jobbe med barn med respirasjonsutfordringer, og de mer erfarne som kanskje har fått mange pasienter med problemstillingen i det siste, vil ha faglig påfyll og løfte seg et nivå. Her er fokuset spesifikt på barn, hvor deltagerne blir invitert til å sende inn anonymiserte «caser», hvor alle bidrar og lærer av hverandres eksempler.

— Fordelen er at her kan man som kommunefysioterapeut møte de fysioterapeutene på sykehuset som man allerede samarbeider med. Det er store fordeler med å møte de andre som er med i behandlingsforløpet rundt de samme barna.

— Vi etterstreber en fin blanding av teori og praksis, og hver dag har praktiske økter i workshop. Vi har vurdering av lungefunksjon og hostefunksjon, og vi er innom lab. Vi vil gå gjennom hvorfor fysioterapeuter skal bry seg med inhalasjoner, hvordan tilpasse utgangsstillinger og pustemønster for å øke utbyttet av tiltak. Etter kurset skal vi også kjenne oss trygge på å beherske hostemaskin, CPAP, PEP, inhalasjonsbehandling og diverse «knottologi», altså være trygg på maskiner og alle deres knapper.

- Passer også for habilitering

Brit vil også komme med en liten oppfordring og utfordring til habiliteringsansatte med å se relevansen av kurset opp mot «sine» barn. Hun løfter frem at det er godt dokumentert at det er respirasjonsutfordringer som er hovedårsaken til økt sykelighet, innleggelser og dødelighet hos de svake med lavt funksjonsnivå og sammensatte problemstillinger, som et tverrfaglig habiliteringsteam kan bidra inn i (1).

Respiratory illness in CP is a common problem leading to high morbidity and mortality in those severely affected …. It is likely that a complex care management approach is required due to the multifactorial risks unique to each child. (2).

Det samme gjelder ved nevromuskulære sykdommer som Duchenne og SMA.

— De får dyre medisiner og man kommer ikke helt i mål, og kanskje kan man også bidra med mer kompetanse om målretta øvelser mot pust og respirasjon.

Kurset går over 5 dager, delt opp i 3 pluss 2 dager. Del 1 arrangeres i Oslo 25 – 27. september, og del 2 går 21. – 22. november. Påmeldingsfrist er 4. august 2024, og kurset kan du lese mer om her:

Kurskalender: Fysioterapi til barn og unge med respirasjonsproblematikk

 
Referanser

1. Proesmans M. Respiratory illness in children with disability: a serious problem? Breathe 2016; 12: e97–e103. http://doi.org/10.1183/20734735.017416

2. Marpole R, Blackmore AM, Gibson N, Cooper MS, Langdon K, Wilson AC. Evaluation and Management of Respiratory Illness in Children With Cerebral Palsy. Front Pediatr. 2020 Jun 24;8:333. 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7326778/

 

Powered by Labrador CMS