Erfaringsdeling

Den røde tråden i forebyggende fysioterapi – perspektiver fra Steinkjer kommune.

Lurer du på hvordan lignende kommuner jobber inn mot barn og unge? På helsestasjon eller i skolen? Fysioterapi- og ergoterapitjenesten deler fra sine erfaringer og arbeidshverdag.

Publisert Sist oppdatert
Steinkjer kommune
Steinkjer kommunes nettside:
"Fysioterapi og ergoterapi - barn og unge"

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge i Steinkjer kommune har vært egen tjeneste i mange år. De siste 10 årene har vi hatt et økende fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid. Vi har et overordnet mål om at det skal være en rød tråd – en helhet i det forebyggende tilbudet vi har, på samme måte som i habiliteringsforløpene. Vi har derfor jobbet frem en del nye tilbud, fortrinnsvis basert på de faglige retningslinjene for helsestasjon og skolehelsetjeneste, retningslinjer om motorisk usikre barn, kunnskapsbasert praksis og i tett tverrfaglig samarbeid.

Fysioterapi på skole og helsestasjon

I vår kommune deltar barnefysioterapeutene i følgende forebyggende arbeid:
For førstegangsgravide deltar vi sammen med helsesykepleier og jordmor i temasamlingene «En god start på ett nytt liv» og vi gir gravide og barselkvinner i risiko for bekkenbunn- og bekkenleddssmerter tilbud om en forebyggende fysioterapiundersøkelse. Vi leder 4 måneders-gruppe på helsestasjonen sammen med helsesykepleier.

Fysioterapeut deltar i Forebyggende Familieteam 0-5 år og 6-12 år. Disse tverrfaglig sammensatte teamene jobber med individsaker på gult nivå i forebyggingspyramiden, men har også tilbud på grønt nivå som babymassasjegrupper.

Vi har siden 2017 hatt egen skolefysioterapistilling. Fysioterapeut i skolehelsetjenesten gjør den motoriske kartleggingen i skolestartundersøkelsen sammen med helsesykepleier. Skolefysioterapeuten leder "Helsedag" på 3.trinn sammen med helsesykepleier og lærer, samt har undervisning på 5. og 7. trinn om fysisk aktivitet og sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Fysioterapeuten deltar også på foreldremøter for 1.trinn og har mulighet for drop-in-timer.

Satsingsområde barnehagealder

Som man kan lese av oversikten har vi manglet et helsefremmende/primærforebyggende tiltak for barna i barnehagealder. I 2022 fikk vi muligheten til å jobbe frem dette, og har foreløpig landet på tiltaket «Bevegelsesglede i barnehagen» som utføres av fysioterapeut, ergoterapeut, og fra inneværende barnehageår også helsesykepleier.

Da vi startet, inviterte vi oss med på fellesmøte med alle barnehagestyrerne i kommunen. Vi kom sammen frem til at opplegget skulle være for 3-åringene, basert på flere argumenter, blant annet at det er lang tid mellom 2 og 4-årskonsultasjon på helsestasjonen. Målet for tiltaket er at alle 3-åringer i Steinkjer kommune skal oppleve bevegelsesglede og aktivitetsmestring. Samtidige delmål var å styrke relasjonen mellom fysio/ergo og barnehagene, oppdatere oss på normalmotorikk for 3-åringen, samt styrke tverrfaglig samarbeid med helsestasjonen. Som en del av tiltaket utarbeidet og gjennomførte vi et foredrag om bevegelsesglede og aktivitetsmestring på en felles plandag for alle barnehageansatte i vår kommune. Det er også utarbeidet infobrosjyre til foreldre om Bevegelsesglededagens innhold, samt tips til gode finmotoriske og grovmotoriske aktiviteter for 3-åringen.

Bevegelsesglede i barnehagen blir også kalt «Bevegelsesglededagen» av oss, da den gjennomføres 1 dag i året i hver barnehage, tidsbruk ca 2.5t. Dagen gjennomføres mellom september og mars i det første barnehageåret barnet går på storbarnavdeling. I forrige barnehageår startet vi tiltaket, samtidig som vi gjennomførte deltakende observasjon slik at konseptet ble evaluert og forbedret flere ganger i løpet av året. Vi hadde følgende fokus: Observasjon og deltakelse i måltid og av/påkledning, finmotoriske aktiviteter ledet av ergoterapeut, og grovmotoriske aktiviteter ledet av fysioterapeut. Etter hvert ble helsesykepleierne med, og hadde søkelys på observasjon under måltid og de motoriske aktivitetene, samt danne relasjon med barnehagestyrer. Alle barnehager fikk en skriftlig tilbakemelding av oss i etterkant, der det eventuelt ble gitt tips i forhold til tilpasning av omgivelser – stoler/garderober, og råd i forhold til gode aktiviteter for den enkelte barnegruppa alt etter om man så det var behov for ekstra støtte i enten finmotoriske eller grovmotoriske aktiviteter. Ped.lederne fikk også et elektronisk evalueringsskjema der de gav oss tilbakemeldinger.

Erfaringene samlet gjennom fjorårets barnehageår ble delt på fellesmøte med barnehagestyrerne før sommerferien, og det var stor enighet om at Bevegelsesglededag skulle fortsette. Vi opplever i år at opplegget flyter godt, og vi bruker liten tid på forberedelse annet enn å pakke utstyr og avtale tidspunkt med barnehagen. Samtidig har vi evalueringspunkter underveis i løpet av året. Vi opplever at vår tjeneste har løftet kompetansen på 3-åringen og normalmotorikk og at barna opplever mestring og glede når vi er der. Ansatte i barnehagen gir tilbakemelding om at de har fått gode råd og tips til aktiviteter, samt at det er enklere å se barnegruppen litt «utenfra» når vi er der og leder aktiviteten. Vi har fått en mye sterkere relasjon til barnehagene vi jobber med.

En utfordring til BUF

Et lite hjertesukk til slutt: Det hadde hjulpet oss mye i kommunal ressursforhandling om NFF og BUF jobber frem forebyggende retningslinjer for fysioterapi for barn og unge som enkelt kan implementeres/henges sammen med nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Hvilke aldersgrupper bør vi fokusere på? Hva skal fokuset være? Skal fysioterapeuter gjennomføre scoliosescreening? Skal fysioterapeut på helsestasjonen tilby forebyggende undersøkelse til mor? Skal fysioterapeut være involvert i tverrfaglig satsning på psykisk helse i ungdomsskole og videregående?

Tenk så deilig det ville vært å kunne henvise til tydelige nasjonale retningslinjer for forebyggende fysioterapi!


Tidsskriftet takker Steinkjer kommune for at de ville dele fra sin arbeidshverdag - kanskje kan de også inspirere andre til å sette igang nye prosjekter eller satsingsområder?

Vi har også utfordret Faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi (BUF) på spørsmålene fra Steinkjer om nasjonale retningslinjer, som gjerne vil svare i en oppfølgingssak.  

Powered by Labrador CMS