Illustrasjonsbilde

Barn utsatt for rus

I studiene til Toril Larsson Fjørtoft og Merete Brandal finner de at barna har dårligere kvalitet på spontalbevegelser, noe som indikerer at de trenger ekstra stimuli for å optimalisere utviklingen

Publisert

På fysioterapikongressen hadde Toril Larsson Fjørtoft og Merete Brandal fra Barneklinikken på St. Olavs Hospital posterpresentasjoner fra studiene om rusutsatte barn. Barna i studiegruppen følges i team opp til ungdomsårene ved behov og mange blir også henvist til oppfølging i kommunen.

Oppfølging ved St.Olavs

Ved St. Olavs hospital har et oppfølgingsprogram for barn utsatt for rus/alkohol og/eller medikamenter under svangerskapet. Barna blir fulgt opp fra 1 måneds alder og opp i ungdomsårene ved behov. Ved 3 måneders alder undersøker fysioterapeuten barnet der både motorikk og samspill har hovedfokus. Metoden for fysioterapiundersøkelsen er vurdering av spontanmotorikk ved hjelp av Prechtls General Movement Assessment og Revised Motor Optimality Score (MOS), AIMS og HINE. Fysioteraputen er ellers med på øvrige undersøkelsene som er ved 6 måneder, 12 måneder, 24 måneder(Bayley). Videre kontroller blir vurdert i hvert enkelt tilfelle. Ellers har vi i teamet FAS utredning der fysioterapeutene benytter Movement ABC-2 og NUBU Soft sign test. Kontakt med kommunefysioterapeuten er viktig i oppfølgingen av barna. Øvrige team-deltakere slik som pedagog og nevropsykolog er også sentral i utredningen.

Merete Brandal «Gross motor performance» ved 3-4 måneders alder hos barn utsatt for alkohol, narkotika og/eller enkelte medikamenter i svangerskapet

Bruk av alkohol, narkotika og enkelte medikamenter i svangerskapet er en veldokumentert risikofaktor for senere nevrologisk funksjonsnedsettelse hos barnet. Hensikten med studien er å beskrive «gross motor performance» ved 3-4 måneders alder hos en gruppe terminfødte utsatte barn, sammenlignet med en kontrollgruppe.

46 (42%) spedbarn i studiegruppen hadde «poor motor performance» ved 3-4 måneds alder, mot 2% i kontrollgruppen. Dette kan være et forbigående fenomen eller gi senere nevrologiske utviklingsforstyrrelser. En pågående oppfølgingsstudie av barna ved 2-3 års alder vil avklare betydningen av dette.

Implikasjoner for praksis

I studien ble det avdekket at de rusutsatte spedbarna hadde dårligere kvalitet på spontanbevegelser (GMA) og skåret lavere på AIMS sammenlignet med en kontrollgruppe. Dette sammenfaller med undersøkelsene som blir gjort i det kliniske arbeidet med disse barna. Dette indikerer at barna i studiegruppen trenger ekstra stimuli for å optimalisere utviklingen.

Vi fysioterapeuter har en unik mulighet til å praktisk veilede foreldre med tanke på samspill og stimuli. Som for eksempel ser vi ofte at de kan innta ekstensjons mønster når de skal bæres. Her kan fysioterapeuten bidra med å finne gode stillinger som fremmer fleksjon, både under bæring og i andre situasjoner. Mye av fysioterapeuten si rolle er å gjøre foreldrene trygg, berolige og gi bekreftelse på god håndtering av barnet.

Foreldregruppen er ekstra sårbar, de har ofte med seg dårlig samvittighet for å ha utsatt barna for rus/alkohol og/eller medikamenter i svangerskapet. Det er viktig at de blir behandlet med respekt.

Toril Larsson Fjørtoft et. al: Barn som har vært utsatt for alkohol, narkotika og enkelte medikament i svangerskapet viser atypiske spontane bevegelser ved 3-4 måneder

For tidligfødte barn med atypiske spontane bevegelser ved 3-5 måneder har økt risiko for senere motoriske og kognitive vansker. Hensikten med studien var å undersøke spontane bevegelser hos terminfødte utsatte barn med en kontrollgruppe.

Studien fant at 10 (9%) av barna som hadde vært utsatt for alkohol, narkotika og/eller enkelte medikament i svangerskapet hadde sporadiske eller overdrevne FMs. 2/3 av de eksponerte barna viste atypisk bevegelses karakter ved 3-4 måneders alder. Disse funnene kan indikere økt risiko for langtids senskader og behov for tidlig intervensjon.

Artikkelen er publisert i Early Human Development (Early Hum Dev. 2020 Dec;151:105171. doi: 10.1016/j.earlhumdev.2020.105171. Epub 2020 Sep 19.PMID: 32977207)

Powered by Labrador CMS