Stipendrapport

Erfaringer fra "NFF Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge 0-18 år"

Faggruppen for Barne- og Ungdomsfysioterapi deler hvert år ut stipend til kurs og videreutdanninger for sine medlemmer.

Publisert

Fysioterapeuter har en sentral plass i kommune- og spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom. Arbeidet som barnefysioterapeut krever en kompetanse som sikrer en profesjonell utøvelse ovenfor både barna, foreldrene og andre aktører. Som et ledd i å bidra til å bygge opp denne kompetansen arrangerer NFF grunnleggende kurs innen fagområdet. Grunnkurset arrangeres over to separate uker, med tid til observasjoner, testing av barn, refleksjon og skriving av rapport i mellomperioden. 

Takket være stipendet fra Faggruppen for Barne- og Ungdomsfysioterapi, som deles ut to ganger årlig, har mange medlemmer fått dekket deler av avgiften til årets kurs. 

Styrket kompetanse og viktigheten av erfaringsutveksling 

Både erfarne og nyere fysioterapeuter i fagfeltet med barn og unge rapporterte om utbytte av grunnkurset uansett fartstid. Fysioterapeut Solveig Schistad Berg jobber i Tromsø Kommune, og har sendte inn rapport fra kurset som gikk i november 2022 og januar 2023, og tanker om hva hun fikk med seg derfra.

«Endelig ble det min tur å delta på NFF’s "Grunnkurs for fysioterapeuter i arbeid med barn og unge 0-18 år"! Jeg har jobbet som fysioterapeut for barn og unge i kommune siden 2012, men av ulike grunner har det aldri klaffet å ta dette kurset. Nå passet det endelig, og attpåtil gikk kurset av stabelen i min vakre hjemby, Tromsø.

Solveig S. Berg

Kursets målgruppe er fysioterapeuter som jobber eller ønsker å jobbe med barn, og skal gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter i fysioterapi til barn og unge. Kursledere var Camilla Ertsås og Ragnhild Bech. I tillegg fikk vi en forelesning om tidlig psykososial utvikling av psykolog Agnes Bohne.

(...) Sentrale temaer på kurset var bevegelsesutvikling og bevegelsesanalyse. Vi fikk satt oss godt inn i standardiserte kartleggingsverktøy og tester, og vi hadde forelesninger om foreldresamarbeid, føtter, orofacial utvikling og mer. Kurset var lagt opp med en god blanding av teori, praksis, refleksjon og gruppearbeid.

Som fysioterapeut med lang erfaring i arbeid med barn, var jeg spent på hvor stort læringsutbytte jeg ville ha av dette grunnkurset. Heldigvis satt jeg igjen med mye nyttig. Jeg sitter igjen med ny kunnskap om utviklingsteorier og hvordan disse kan brukes i klinisk praksis. Jeg har fått ny kjennskap til testen NUBU, og mulighet til å fordype meg i verktøy som var kjent fra før (AIMS og M-ABC). Jeg har fått et utvidet begrepsapparat når det gjelder å analysere og beskrive barns bevegelser, og dette kan jeg nå benytte meg av i både undersøkelse og tiltak.

Jeg vil også løfte frem hvor nyttig det var å reflektere og jobbe i gruppe sammen med andre fysioterapeuter. Muligheten til å observere det samme barnet, for deretter å beskrive sammen, drøfte funn og undre seg sammen var både spennende og nyttig. Vi fikk mulighet til å planlegge og gjennomføre observasjoner sammen, og gi og få tilbakemelding i etterkant. Alt i alt sitter jeg igjen med ny kompetanse, men også en økt selvtillit som fagperson og som veileder for studenter og turnusfysioterapeuter. Jeg kan virkelig anbefale dette kurset, både til nyutdannede og de med mer erfaring.»

Alt i alt sitter jeg igjen med ny kompetanse, men også en økt selvtillit som fagperson og som veileder for studenter og turnusfysioterapeuter.

Solveig S. Berg


Nora Amalie Pettersen arbeider ved seksjon for nevrohabilitering barn på OUS. Hun deltok på samme kurset, og løfter frem bredden i kursets innhold.

«Med bakgrunn i målgruppen for kurset er det noen tema som er særlig vektlagt, nemlig bevegelsesutvikling, -analyse og –kvalitet. Innholdet for kurset er både teoretisk og praktisk anlagt. Gjennom hele kurset lærte vi både om anerkjente teoretiske modeller for kognitiv, motorisk og sosial utvikling, samt erfarte i egen kropp hvordan bevegelsesmønster preges av både personlige egenskaper og omgivelsenes forutsetninger. (...) Kurset omhandler i liten grad avvik i barnets utvikling, men har hovedfokus på hva som kjennetegner, former og driver normalutvikling.»

Hun trekker også frem hvordan kurset har styrket henne i rollen som fysioterapeut, og viktigheten av å treffe og utveksle erfaringer med andre barnefysioterapeuter.

«Kurset har fått meg til å reflektere over egen praksis som fysioterapeut og bidratt til bevisstgjøring av hvordan jeg kan sørge for å overholde krav om faglig forsvarlighet, kvalitet i behandlingen og yrkesetiske retningslinjer. Kurset har også tilført mye ny kunnskap om blant annet barnets utvikling, min kliniske rolle og nyttige verktøy i undersøkelse, samt min rolle som fysioterapeut inn i samarbeid med andre fagpersoner, pårørende eller i pasienten-terapeut relasjonen. Jeg mener at dette kurset har styrket min fysioterapeutiske fagutøvelse. Dette er et kurs jeg vil anbefale videre til fysioterapeuter som jobber med barn, både nyutdannede og de med lengre arbeidserfaring. Jeg mener kurset er nyttig både for de i spesialist- og kommunehelsetjenesten da temaene reflekterer grunnleggende faglig kompetanse som fysioterapeut, samtidig som kurset tilbyr oppdatert forskning og erfaringsutveksling med andre fagutøvere. Særlig sistnevnte opplevde jeg som verdifull kompetanseutveksling, på tvers av ulike sektorer og klinisk erfaring.» 

Jeg er blitt flinkere til å både analysere barns bevegelser og formidle hva jeg ser, og føler jeg nå står mye stødigere faglig i møte med barn.

Nora A. Pettersen

Julie Rennan arbeider i Steinkjer kommune, og deltok på kursrekken som ble holdt i januar og april 2023 av Tordis Ustad og Marjon van Wheele.

«Hensikten med kurset var å gi fysioterapeuter økt kompetanse rundt undersøkelse og vurdering av barn og unge fra 0-18 år. Hovedfokus var bevegelsesutvikling- og analyse, samt bruk av kartleggingsverktøy. I tillegg hadde vi forelesninger om barns føtter, barns psykososiale utvikling med forelesning fra psykolog, foreldresamarbeid og fysisk aktivitet som også var veldig relevante med tanke på kursets mål. (....) 

Som ny i barnefysioterapifeltet er jeg veldig glad for at jeg tok kurset, da jeg synes det var lærerikt og nyttig for min arbeidspraksis. Etter å ha tatt kurset opplever jeg større trygghet rundt vurderinger av barn og ungdom. Jeg er blitt flinkere til å både analysere barns bevegelser og formidle hva jeg ser, og føler jeg nå står mye stødigere faglig i møte med barn. Anbefaler kurset til alle fysioterapeuter som ønsker å lære mer om barnefysioterapi.»

 

Anbefalt litteratur fra deltagere på kurset:

Haugstvedt, K.T.S & Bech, R (2018). "Barn og bevegelse". Cappelen Damm Akademisk, Oslo.

Sørvoll M, Øberg GK and Girolami GL (2022) "The significance of Touch in Pediatric Physiotherapy." Frontiers in Rehabilitation Sciences. May 2022 vol. 3.

Latash, M (2005) "Postural Synergies and their Development". Neural Plasticity. 2005 vol 12: 2-3: 119-130.

Hadders-Algra, M. (2018) "Early human motor development: From variation to the ability to vary and adapt." Neuroscience and Biobehavioral Reviews 90: 411-42.

Dusing, SC (2016) "Postural variability and sensorimotor development in infancy". Dev.med. & child nevr. 2016, vol 58; 17-21.

Powered by Labrador CMS