autisme autism

Ny fagplan for RHABU - satsing på autisme, adferd og psykisk helse

Vi har pratet med lederen for RHABU Helse Sør-Øst om de seks innsatsområdene, og de tre som særlig skal prioriteres de neste årene.

Publisert Sist oppdatert
Leder av RHABU, Bjørg Halvorsen

 Regional fagplan for habilitering ble vedtatt av styret i Helse Sør-Øst 29. september 2023. Målet med fagplanen er å gi habiliteringstjenestene i helseforetaket et løft, og peke på innsatsområder med særlig behov for ressursøkning, tjenesteutvikling og forbedring. Tidsskriftet har tatt en prat med leder av RHABU, Bjørg Halvorsen, og bedt henne utdype litt om innhold og arbeid med den nye fagplanen, som du kan lese her.

Seks satsingsområder

 - Hva er hensikten med å utpeke spesielle innsatsområder, og hvilke områder er valgt for de neste årene?

- Innsatsområdene er valgt fordi det er her det haster mest med å øke kvaliteten i pasienttilbudet, utjevne ulikheter i tjenestetilbudet, styrke samarbeidet internt i helseforetaket og styrke samarbeidet med kommunene. Det er valgt seks innsatsområder i fagplanen, og det er tre innsatsområder som særlig skal prioriteres de neste 2-3 årene: Førskolebarn med autisme, utfordrende atferd og psykisk helse hos barn, ungdom og voksne.

 - Hvorfor er førskolebarn med autisme valgt som et innsatsområde?

- Det har de siste årene vært en betydelig økning i antall barn med autisme. Dette har ført til lang ventetid fra henvisning til diagnostisering og/eller fra diagnostisering til igangsetting av tiltak fra HABU. Det er også store ulikheter i hvilken oppfølging som tilbys etter utredning.

Derfor skal alle helseforetakene styrke tjenestene for å få ned ventetidene på diagnostisk utredning av barn med mistanke om autisme, sørge for nødvendig pasient- og pårørendeopplæring etter diagnostisering og bidra til at alle førskolebarn med autisme får et tilpasset og intensivt tilbud i tråd med faglige anbefalinger i samarbeid med kommunen.

 - Hvorfor er utfordrende atferd valgt som et annet innsatsområde?

- I målgruppen for habiliteringstjenestene er det en betydelig andel pasienter som har utfordrende atferd som krever utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten. Habiliteringstjenestene må ha nødvendige ressurser til å forebygge utvikling av utfordrende atferd og til rask oppstart av ambulant arbeid ved behov. Kommunen har en viktig rolle både når det gjelder forebygging og gjennomføring av utredning og behandling, og det er stort behov for kompetanse og veiledning fra spesialisthelsetjenesten

 - Dere har også valgt psykisk helse som et innsatsområde for de neste årene. Hvorfor det?

- Pasienter med medfødt og tidlig ervervet funksjonsnedsettelse har økt risiko for psykisk uhelse og for å utvikle psykiske plager og lidelser. De kan rammes av de samme psykiske lidelsene som befolkningen for øvrig, men symptomer på psykiske lidelser kan komme til uttrykk på annen måte, på grunn av manglende språk og vansker med å sette ord på tanker og følelser.

Ansvaret for at disse pasientene blir utredet og får nødvendig helsehjelp er delt mellom habiliteringstjenestene og psykisk helsevern. Det er behov for bedre samarbeid og mer kompetanse, blant annet skal helseforetakene sørge for at alle habiliteringstjenestene har tilgang på psykiater i sine tjenester.

 - Hva er de tre siste områdene som er valgt, og hva skal gjøres her?

- De tre siste innsatsområdene i fagplanen skal utredes nærmere med tanke på gjennomføring på litt sikt. Man skal se på legedekningen og legens rolle for å sikre nødvendig medisinsk utredning og behandling. En del barn som har hatt oppfølging i barnehabiliteringstjenesten på grunn av ulike nevrologiske tilstander som cerebral parese, nevromuskulære sykdommer etc. mister tilbudet når de blir voksne. Det skal det gjøres noe med.

- Er det andre innsatsområder du også tenker kan være aktuelt å vite om for fysioterapeuter som arbeider med barn og unge?

- Et siste innsatsområde handler om intensiv habilitering for barn og unge. Her trengs nærmere beskrivelse av blant annet målgrupper, innholdet i intensive tilbud, organisering og samarbeid med kommunene. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe som skal se nærmere på dette.

 - Hvem er det som har vært med å bestemme innhold i den nye planen? Og hvordan har arbeidet foregått?

- Arbeidet med fagplanen har vært organisert som et prosjekt ledet av Helse Sør-Øst RHF. Det har vært deltagere fra alle helseforetak i styringsgruppe og prosjektgruppe. I tillegg har det deltatt representanter fra kommunehelsetjenesten, brukerrepresentanter og konserntillitsvalgte.

Siden høsten 2022 har det pågått et omfattende arbeid med å kartlegge utfordringer, identifisere og prioritere tiltak. Mange ansatte i habiliteringstjenestene har fått gi innspill til fagplanen underveis, og alle kommunene har vært invitert til innspillsmøter gjennom sine helsefelleskap. Aktuelle brukerorganisasjoner har fått informasjon og blitt hørt underveis i arbeidet.

- Det er mange som har vært involvert i arbeidet, med andre ord. Hvordan samsvarer det dere har kommet frem til med tidligere rapporter om habilitering?

- Behovet for å styrke habiliteringsfeltet og jobbe for større likhet i tjenestetilbudet er allerede omtalt i utallige rapporter, og det er gitt en rekke nasjonale og regionale føringer for habiliteringstjenestene som i liten grad er blitt fulgt opp. Mye av dette er tatt i inn i fagplanen, og nå starter det store arbeidet med å få gjennomført tiltakene i fagplanen.

 - Det høres bra ut. På hvilken måte tenker du fysioterapeuter som arbeider med barn og unge enten i kommuner, på sykehus eller i spesialisthelsetjenesten vil kunne komme til å merke at det skal jobbes med flere konkrete innsatsområder i fagplanen?

- Det gjenstår å se, men er noe vi gjerne kommer tilbake til ved en senere anledning!

  

­Andre helseforetak

Helse Vest vedtok sin regionale plan for habilitering og rehabilitering i 2021. Den kan du lese her

Helse Nord har ikke en motsvarende fagplan for habilitering tilgjengelig på sine nettsider. I 2021 publiserte de en rapport fra "Rehabiliteringsprosjektet i Nord-Norge", som skulle utarbeide en felles avklaring og strategi innen rehabiliteringsfeltet på tvers av spesialisthelsetjeneste og kommunene i Nord-Norge. Den kan du lese mer om her.

I Helse Midt-Norge publiserte Sykehuset Innlandet HF en utviklingsplan for 2022-2039, med strategiplaner for habilitering og rehabilitering. Den kan du lese her.


Innspill eller tanker om Habilitering som satsingsområde i helseforetakene? Kontakt oss på redaksjonbuf@fysio.no.

Powered by Labrador CMS